Damià Mathews

La belleza y el dolor de la batalla

La belleza y el dolor de la batalla, Peter Englund
La Primera Guerra Mundial en 227 fragmentos.

Graphic design /
disseny i realització

This is my personal copy, and I’ve been reading it for the last 2 months (I highly recommend it, it’s dense but it’s fascinating), hence the rugged look.

Aquesta és la còpia que estic llegint des de fa un parell de mesos (el recomano, és dens per molt interessant), i per això te aquesta pinta d’atrotinat.

Este es el ejemplar que llevo leyendo desde hace un par de meses, por eso tiene esta pinta un poco atrotinada…Lo recomiendo, es muy interesante.